SZERZŐI JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Partitúra (ISSN 1336-7307)

 

A Partitúra egy magyar nyelvű, évente kétszer, Szlovákiában megjelenő irodalomtudományi folyóirat. Az első szám 2006-ban jelent meg, kiadója 2007-től a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. A lap lektorált elméleti értekezéseket, műelemzéseket és kifejtettebb szakkritikákat közöl elsősorban a magyar irodalom és a világirodalom köréből, de ez mellett ugyanúgy teret ad a társművészetekről és a művészetközi kapcsolatokról szóló írásoknak is. A Partitúra nemzetközi folyóiratként kötelezi magát a publikálás etikai normáinak magas szintű betartására. Annak érdekében, hogy olvasóinknak a legmagasabb minőségi elvárásoknak eleget tevő folyóirattal tudjunk szolgálni, a következő Szerzői jogi és adatvédelmi nyilatkozatot tesszük. Az etikai normákról való megállapodás betartása valamennyi érintett fél – főszerkesztő, kiadó, lektor és szerző – számára kötelező.

Szerkesztők feladatai

A Partitúra szerkesztői a publikálásra szánt szövegről kötelesek pártatlan, tárgyilagos kettős-vak szakértői véleményt (double-blind peer-review) készíttetni. Mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy kizárják az esetleges összeférhetetlenséget a szerző, a szerkesztő és a bíráló személye között. A szerkesztők biztosítják a kéziratok, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi információ publikálás előtti bizalmas megőrzését.

A szerkesztők munkáját a főszerkesztő koordinálja. A Partitúra nem tolerálja sem a plagizálást, annak semmilyen formáját, és más etikátlan magatartást sem.

A Partitúra főszerkesztője felelős eldönteni, hogy a szerkesztőségbe eljuttatott szövegek közül melyik kerül publikálásra. A főszerkesztőt a döntésnél köti a Szlovák Köztársaság jogrendje, főként a szerzői jogi törvény. A főszerkesztő a döntés folyamán megítéli, hogy a cikk nem tartalmaz-e gyalázó, rágalmazó részeket, hamis vagy félrevezető állításokat, s azt is, hogy nem áll-e fenn a szerzői jogok megsértésének és a plágiumnak a gyanúja. A főszerkesztőnek joga van elutasítania a cikk közlését. Az elutasítás okáról a főszerkesztő azonnal értesíti a szerzőt.

A szerkesztőbizottság az eléje kerülő anyagokat kizárólag azok tudományos értéke, a bennük szereplő kutatás eredményeinek minősége alapján ítéli meg. A szöveg szerzője számára lehetővé kell tenni a bírálók által kifogásoltak javítását, illetve a bírálatra való reagálást is. A cikk beérkezésétől a folyóirat megjelenéséig sem a kiadónak, sem a főszerkesztőnek, sem a szerkesztőnek, sem a recenzensnek nincs joga a cikket, annak részletét és semmilyen vele kapcsolatos információt eljuttatni egy harmadik személynek a szerző írásos belegyezése nélkül.  A benyújtott, de végül nem publikált kézirat anyagainak felhasználása saját kutatásban szigorúan tilos, kivéve, ha ezt a szerzője írásban kifejezetten engedélyezi.

 

Bírálók feladatai

A bírálatra benyújtott kéziratok bizalmas dokumentumok, amelyeket anonim bírálók véleményeznek. Az anyagok nem kerülnek se bemutatásra, se közvitára, kivéve, ha ezt a főszerkesztő írásban engedélyezi. Biztosítani kell a teljes bírálati folyamat objektív lefolyását. A bírálók kizárólag tartalmuk alapján értékelik a kéziratokat, tekintet nélkül a szerző nemére, etnikai hovatartozására, szexuális orientációjára, állampolgárságára, vallási meggyőződésére vagy politikai nézeteire. Biztosítani kell valamennyi leadott szöveghez kapcsolódó információ bizalmas kezelését, ugyanakkor a bírálónak feladata jelezni a főszerkesztő felé, amennyiben tudomására jut, hogy a kézirat szerzője szerzői jogi sértést követett el, illetve plagizált. A bírálók kötelessége objektívan értékelni a benyújtott szöveget, és érthetően, kitöltött bírálati adatlap formájában tolmácsolni véleményüket. Ahol ez indokolt, a bírálatnak tartalmaznia kell mindazon kifogásokat, amelyek miatt a szerzőt szövege javítására, módosítására kérik. A bírálatnak tartalmaznia kell továbbá a publikálás jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó álláspontot, e döntés indoklásával együtt. Etikai okokból kifolyólag a bíráló a szerkesztőnek is elküldi az értékelését.

Szerzők kötelességei

A szövegek szerzői kötelesek a kutatásuk eredményét pontosan prezentálni, s objektívan tájékoztatni munkájuk jelentőségéről. Kéziratokat MS Word-formátumban kérjük leadni, mely követi a bevett tudományos beszédmód szabályait, különös tekintettel a nyelvtani és stílusbeli kritériumokra. A dolgozatok A4-es oldalra formázandók, mely elején a cím, a szerző teljes neve, a dolgozat absztraktja és a kulcsszavak szerepelnek, ezt követi a főszöveg, a felhasznált irodalom jegyzéke és a szerző affiliációja. A szerzőnek gondosodnia kell dolgozata eredetiségéről. Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel szövegében, az ő felelőssége értesíteni a szerkesztőt és együttműködni vele a szöveg javításáról vagy visszavonásáról. Valamennyi szöveget a megfelelő eljárás betartásával, digitális formában kell leadni.

A szerzőnek joga van megismerkednie a cikkéről készült vélemények szövegével, nincs viszont joga megismerni az érintett szerkesztő és a recenzens identitását. S a recenzensek előtt is rejtve marad a szerző identitása. Ez azt jelenti, hogy a szerző és a recenzensek identitása mindkét fél számára ismeretlen marad.

Egy adott szöveg szimultán megjelentetése több folyóiratnál a publikálási etika súlyos megsértésének számít. A Partitúra által publikált szövegekhez kapcsolódó valamennyi jog a szerző tulajdonát képezi, míg az első közreadás joga a folyóiraté. Sem a folyóirat, sem a kiadó nem felelős az abban megjelent bármely tartalom későbbi felhasználásáért. Amennyiben vélt vagy valós jogsértésre kerülne sor, az azzal kapcsolatos jogi lépések megtétele a szerző felelőssége.